การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน

วันที่ 22 กันยายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  มอบหมายให้นายพีรพล  จริงจิตร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องธนารมย์ ๑ ชั้น ๓ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัด นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๗๒ ราย ประกอบด้วย

          ๑. ผู้บริหารการศึกษา จำนวน ๑ ราย

          ๒. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๖ ราย

          ๓. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๔ ราย

          ๔. ข้าราชการครู จำนวน ๔๙ ราย

          ๕. ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๒ ราย

ติดต่อเรา