การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษ เรื่อง กรอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจและงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายสุรินทร์  สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  

ติดต่อเรา