การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

วันที่ 23 และ 28 เมษายน 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นายเรืองชัย  ช่วยจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายสมปอง  ห่วงจริง  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด  และนางกรวิกา  ฉินนานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา (คณะกรรมการประเมินคณะที่ 2) ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด  โดยมีผู้รับการประเมิน จำนวน 9 ราย ดังนี้

วันที่ 23 เมษายน 2564 ประกอบด้วย นางลัดดาวัลย์ เซ้งซ่องกุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม นางเนตรชนก แก้วดำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ และนายมนัส สาเหล้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร

วันที่ 28 เมษายน 2564 ประกอบด้วย นายชัยวุฒิ  ยอดสง่า นายเอนก ศรีสวัสดิ์ นางนฤมล สีสุข  นางสาวจิราภรณ์ นาคช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ และนางสาวพัทรนันท์ สัตยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

ติดต่อเรา