การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 7 พฤษภาคม  2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง มอบหมายให้นางสาวกชพรรณ บุญงามสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ในฐานะประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายปฐม ภาโอภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นายกิตติ  วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ และนายอรรถพล  พลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ผ่านทางระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชั่น Google  meet เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ค่อนข้างรุนแรงในหลายพื้นที่ มีผู้เข้ารับการประเมิน รวม 8 ราย คือ นางสาวเธียรรัตน์  ไชยโรจน์ และนายบุญกรณ์  สกุลสวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ นางสาวศรีเพชร  ฤทธิ์เพชร และนายวันสุนทร  ไชยโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์  ชูกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ นายวุฒิชัย  ชูปลอดรองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์    นางสาว สุกัลยา  พรมทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ และนางจุลัยวรรณ  ชนะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ติดต่อเรา