การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม  2564 นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นายจุมพล  ทวีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข กรรมการและเลขานุการ และนายธรรมสรณ์  ทองงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 จำนวน  4  ราย  คือ  นางสาวปิยชาติ  ผูกจิตต์ และนายอนันทชัย ชุมอักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  นายอนุสรณ์  จิตบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม  และนางทัศนีย์  หนูจิตต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา

ติดต่อเรา