การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 30 มีนาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  จำนวน 9 ราย ดังนี้

  1. นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
  2. นายยุทธนา  พรทิพย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
  3. นายกิตติภพ  สระสงครามภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
  4. น.ส.วัชราภรณ์  ปัฏนา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
  5. น.ส.จิรชยา  คงแสนคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
  6. นายไพฑูรย์  สนธิเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
  7. นายนพดล  แสนบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
  8. นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
  9. นายทนงศักดิ์  คงเจริญสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ติดต่อเรา