การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา  และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่  26-28 เมษายน 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 6 จัดให้มีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะที่ 1 ปี ครั้งที่ 1 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) ค่อนข้างรุนแรงในหลายพื้นที่  มีผู้เข้ารับการประเมิน รวม  9 ราย ประกอบด้วย นายประจวบ หนูเลี่ยง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา นายเทวัน พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นางวันดี ละศรีจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  นายภพเดชา  บุญศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายกิตติภูมิ อุทสาร นายวิรยุทธ ชัยดินี และนายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด

ติดต่อเรา