การประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ปี 2564 รุ่นที่ 2

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานกรรมการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 โดยมีคณะกรรมการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วย นางกรวิกา ฉินนานนท์ นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ นางสาวจิตรา ศรีเกตุ และนางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี  ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting                 

กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงาน และยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม โดยใช้เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพแต่ละระดับ ในปี 2564 มีโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว รุ่นที่ 2 จำนวน 2 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ และโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

ติดต่อเรา