การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) โดยมี  นางสาวปวีณา  พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง และคณะวิทยากร ให้การต้อนรับ และครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 28 โรง เข้าร่วมอบรม  ณ ห้องประชุมศรีตรัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) แก่ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 28 โรง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม  แนวปฏิบัติการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การดำเนินการบริหารจัดการอุดหนุนให้กับคนพิการที่จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ผ่านระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และการวิเคราะห์และเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม และคุณภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้พัฒนาตามเป้าหมายการศึกษาของชาติต่อไป

ติดต่อเรา