การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับภูมิภาค Cluster 6

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565  : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับภูมิภาค Cluster 6 โดยมี นายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 6 เข้าร่วมพิธี  ณ โรงแรมปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับภูมิภาค Cluster 6 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับอย่างกว้างขวาง

ติดต่อเรา