การเข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ

      โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  ระหว่างวันที่
15-20  ตุลาคม  2564  ณ  ศาลาประชาคมวังวิเศษ   ซึ่งนำโดย ผู้อำนวยการปราโมทย์  สุทธิรักษ์   การฉีดวัคซีน เป็นการสร้างความมั่นใจต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

    ติดต่อเรา