การเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นางพัชฎาภรณ์  กลับส่ง  รัตนบุรี นางสาวจิตรา  ศรีเกตุ และนายอรรถพล  พลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมกับนายสาคร  เย่าเฉื้อง และนางจรวยพรรณ  เย่าเฉื้อง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมนิเทศ ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนคันธพิทยา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา