การแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

วันที่ 9 มีนาคม 2565 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาสที่ นางสุธัญญา  เวชรังสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  โดยมี นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  นายพีรพล  จริงจิตร และนายอุทัย  ก่งเซ่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดี  ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา