โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ONE DAY CAMP)

    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ONE DAY CAMP) เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของลูกเสือ เพื่อฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน  รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน : https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1092140349

กลุ่มโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ จังหวัดตรัง : https://www.facebook.com/groups/562658673780537

เพจโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ : https://www.facebook.com/LPW.ruangwit

    ติดต่อเรา