กิจกรรม Open House โรงเรียนวังวิเศษ

    วันที่ 24  มีนาคม  2564  โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดกิจกรรม Open House  
“เปิดบ้านวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม นำเสนอองค์ความรู้  ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล”
ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ  ได้แก่  การนำเสนอ
โครงงาน IS  กิจกรรมดนตรี – นาฎศิลป์  การจำหน่ายอาหาร ฯลฯ  

 

  • ประชาสัมพ้ันธ์-4a14773f
    ประชาสัมพ้ันธ์-4a14773f
ติดต่อเรา