ขอความร่วมมือพนักงานราชการในสังกัดตอบแบบสอบถาม

เครือข่ายพนักงานราชการไทย จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของพนักงานราชการในการนำข้อมูลไปใช้ประกอบงานวิจัย เพื่อปรับปรุงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการระบบพนักงานราช

จึงขอความร่วมมือพนักงานราชการในสังกัดตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

ติดต่อเรา