โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง รับการนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง-กระบี่ นำโดย นางกรวิกา ฉินนานนท์ นายธรรมสรณ์ ทองงาม และนางสาวจรัสศรี อังศุภนิช ณ ห้องเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา