คณะครูโรงเรียนวังวิเศษ เดินทางส่งครูย้าย เพื่อรับตำแหน่งใหม่

   วันที่  5  เมษายน  2564  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ พร้อมคณะครู  ได้เดินทางส่ง
ครูสุธีรา  ท่าจีน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ที่ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่
ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ  อ.เมือง  จ.ตรัง 

  • 5 เมษา ส่งครูสุธีรา-3916ab8d
    5 เมษา ส่งครูสุธีรา-3916ab8d
ติดต่อเรา