คณะครูโรงเรียนว้งวิเศษ ร่วมกันทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว PA) ร่วมกับท่านผู้อำนวยการฯ

    วันที่ 18 พฤศจิกายน  2564   ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนว้งวิเศษ  ได้เซ็นต์บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว PA)  ของคณะครูโรงเรียนวังวิเศษ ทุกคน

    ติดต่อเรา