งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 และ 1/12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการการเรียนรู้นอกห้องเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยมีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและ ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

วันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2566 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 และ 1/12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการการเรียนรู้นอกห้องเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยมีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและ ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้มีคุณครูที่ปรึกษาชั้นเรียน เป็นผู้ดูแล และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 72 คน

    ติดต่อเรา