ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  สาธารณสุขอำเภอเมืองตรัง ปลัดอำเภอเมืองตรัง และเทศบาลนครตรัง และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนในการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และโรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน  สมบูรณ์ สามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย

ติดต่อเรา