ทีม New Gen โรงเรียนวิเชียรมาตุได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” ด้วยโปรแกรม Minecraft RedCross Fair Idea Challenge ระดับมัธยมศึกษา

ทีม New Gen โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับรางวัลชมเชยและโล่รางวัลจากสภากาชาดไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ในการแข่งขันออกแบบภายใต้หัวข้อ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” ด้วยโปรแกรม Minecraft RedCross Fair Idea Challenge 2021 ระดับมัธยมศึกษา ดังนี้

1. นายยศกร หนงระตะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2. นายภูวเดช อินทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
3. นางสาวพรพิมล แสงแวว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
4. นางสาวกรรสุดา สืบเหม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
5. นายตระการ แซ่เขา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ครูที่ปรึกษา : ครูชฎาพร เชียรศรี

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา