นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. โรงเรียนวิเชียรมาตุผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการ “ระดับพลอย” ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบฯ พร้อมรับเงินสนับสนุน 30,000 บาท

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. (sparkle) ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโครงการ “ระดับพลอย” ได้รับเงินสนับสนุนในการดำเนินโครงการ 30,000 บาท ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย จัดโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้ชื่อทีม WFH

ชื่อโครงการ “เครื่องแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากสิ่งปฏิกูล” โดย
– นายบัญญวัฒ นวลนาค
– นายภูวเดช อินทอง
– นายกฤตพร ศรีแก้ว
ครูที่ปรึกษาโครงการ ครูอนิส หมานมานะ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา