นางสาวมาดีนะ จันทร์พุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รางวัลเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน

 นางสาวมาดีนะ จันทร์พุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  รองประธานสภาเด็กและเยาวชน อำเภอย่านตาขาว   และประธานสภานักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2    ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รางวัลเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน จาก สมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    ติดต่อเรา