นิเทศการสอนของครู โรงเรียนวังวิเศษ

    ช่วงเดือน กุมภาพันธ์  2564  ฝ่ายบริหารฯ ซึ่งนำโดย  ผู้อำนวยการอมราพร  เชาวนาพันธุ์  และฝ่ายบริหารวิชาการ ของโรงเรียนวังวิเศษ 
ได้ดำเนินการนิเทศการสอนของคุณครูในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ประจำภาคเรียนที่  2/2563    เพื่อเป็นการติดตามการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างฝ่ายบริหาร   ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน   

  • เดือน กพ-cdf8e319
    เดือน กพ-cdf8e319
ติดต่อเรา