นิเทศ ตรวจเยี่ยม เตรียมพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์)

วันที่ 1 มิถุนายน 2565  :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  มอบหมายให้ นายอุทัย  ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย นางกรวิกา  ฉินนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสาคร  เย่าเฉื้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ  นางจรวยพรรณ  เย่าเฉื้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอรรถพล  พลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินกิจกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่

ติดต่อเรา