นิเทศ ตรวจเยี่ยม เตรียมพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ (โรงเรียนสามัคคีศึกษา)

วันที่ 2 มิถุนายน 2565  :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  มอบหมายให้  นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย   นายสาคร  เย่าเฉื้อง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นางจรวยพรรณ  เย่าเฉื้อง  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายชีระวิทย์  ธนวัฒน์กีรติ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินกิจกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา