ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น

คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการศาสตร์วิชาแนะแนวร่วมกับแนวทางด้านจิตวิทยา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ตลอดทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงกำหนดจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2564

 

ติดต่อเรา