ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดแนวคิดและผลงานคลิปสั้น “นวัตกรรมท้องถิ่นไทยพัฒนาสังคม มั่นคงผู้สูงวัย”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดแนวคิดและผลงานคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นไทย พัฒนาสังคม มั่นคงผู้สูงวัย”

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ประชาชนและผู้สูงอายุร่วมส่งแนวคิดและผลงานคลิปสั้นนวัตกรรมผู้สูงอายุ จำนวน 3 ประเภท โดยส่งผลงานเข้าร่มประกวด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

 

ติดต่อเรา