ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 สำนักงานจังหวัดตรัง จึงขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 โดยรายงานให้จังหวัดทราบด้วย

 

ติดต่อเรา