ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online)

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Zoom หลักสูตร “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

 

ติดต่อเรา