ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานกลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 8 กันยายน 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประธานกรรมการผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานกลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6  ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 (สพป.ตรัง เขต 1 / ตรัง เขต 2 / กระบี่ / พังงา / ภูเก็ต / ระนอง) เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting  

ติดต่อเรา