โรงเรียนวังวิเศษประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

     วันที่ 9  พฤษภาคม  2565    โรงเรียนวังวิเศษ นำโดย นายปราโมทย์  สุทธิรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ    ได้จัดประชุมครู
เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2565   และได้แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ 
และได้แนะนำครูใหม่ ที่ได้รับการบรรจุที่โรงเรียนวังวิเศษ  

  • แนะนำครูใหม่-c828de80
    แนะนำครูใหม่-c828de80
ติดต่อเรา