ประชุมแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาฯ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 : นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ พร้อมด้วย นายสมปอง  ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด  นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร  นายจุมพล  ทวีตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  คณะครูและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) พร้อมทั้งการนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน 3 โรง  ได้แก่ โรงเรียนห้วยยอด  โรงเรียนกันตังพิทยากร  และโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา