ประธานมูลนิธิหลวงบริหารสิกขกิจพร้อมคณะให้เกียรติมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ

นายบรรเจิด ภิรมย์ ประธานมูลนิธิหลวงบริหารสิกขกิจพร้อมด้วยคณะกรรมการให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณพร้อมด้วยเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 กิจกรรม 19 รางวัล ได้แก่ กิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด จำนวน 10 รางวัลกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมจำนวน 6 รางวัล และกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงสุด จำนวน 3 รางวัลเพื่อมุ่งสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ตั้งใจเรียนให้ได้ผลการเรียนดีที่สุดเต็มศักยภาพของตน และเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมสืบไป

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา