ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

วันที่ 10 มีนาคม 2566 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 มอบหมายให้ นางกรวิกา ฉินนานนท์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักการบริหารการศึกษาพิเศษ เขตตรวจราชการที่ 6 โดยมีทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Roving Team : RT) ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นายษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประธานคณะกรรมการ นางสาวจิราวรรณ ลาซีย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการ  และคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวณัฐวรา วัฒนะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา นายไกรสร สุทธิประภา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง นางสาวสุภาวดี จันสุก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และนางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ คณะกรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักการบริหารการศึกษาพิเศษ เขตตรวจราชการที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1) โรงเรียนโสตพังงา จังหวัดพังงา 2) โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต 3) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง และ 4) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

ติดต่อเรา