ผู้บริหารและคณะครู ร.ร. วังวิเศษ เดินทางไปส่ง น.ส.พัชรี ขวัญศรี ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการ ร.ร.พัทลุง

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2564  นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ 
พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนวังวิเศษ    เดินทางไปส่ง  นางสาวพัชรี ขวัญศรี  ในโอกาส
ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่  รองผู้อำนวยการ ร.ร.พัทลุง     ซึ่งโรงเรียนพัทลุงให้การต้อนรับ
คณะฯที่ร่วมไปส่ง  จากโรงเรียนต่าง ๆ  อย่างดียิ่ง

    ติดต่อเรา