ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา หอธรรม เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระดับประเทศ โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “นโยบายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และการบรรยายแนวทางการพัฒนาโครงการโดย หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา