ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 3/2564

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 3/2564 พร้อมทั้งรับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้วยความร่วมมือของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและร่วมแสดงความยินดีกับนายอุทัย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา