พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังวิเศษ

      วันที่ 8  เมษายน  2564  โรงเรียนวังวิเศษ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา  2563  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนวังวิเศษ

  • วารสารประกาศนียบัตร-c8055977
    วารสารประกาศนียบัตร-c8055977
ติดต่อเรา