พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  26 พฤศจิกายน  2564  : นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ปรับสถานศึกษาเป็นศูนย์พักคอย แก่ผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID- 2019 และมีการส่งคืนพื้นที่อาคารสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษามีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม เป็นต้น  จำนวน 2 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านคลองไคร   อำเภอคลองท่อม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับจัดสรรเงิน จำนวน  30,960  บาท และโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม  อำเภอปลายพระยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ได้รับจัดสรรเงิน จำนวน 62,400 บาท   โดยมี นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายอุทัย  ก่งเซ่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองไคร  อำเภอคลองท่อม  

ติดต่อเรา