มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 
ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30น. นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
    ติดต่อเรา