รร.วิเชียรมาตุจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) พร้อมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแก่นักเรียน

โรงเรียนวิเชียรมาตุ นำโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) ในการนี้ นางสาวพัชราพรณ์ ทิพย์มณี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ รณรงค์ให้นักเรียนดูแลความสะอาดและรับผิดชอบเขตพื้นที่ของแต่ละห้องเรียน อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียนวิเชียรมาตุ โดยให้นักเรียนนำขยะมาสะสมแต้มพร้อมแลกของรางวัล เพื่อลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา