รร.วิเชียรมาตุเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากรทรงคุณค่า อ.แจ่มศรี เศรษฐวนกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา(ภาษาต่างประเทศ) GAT ENG ม.6 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณค่าอาจารย์แจ่มศรี เศรษฐวนกุล (อดีตคุณครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ) มาร่วมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการทำข้อสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา