ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ร่วมกับสถานเอกอัครราชราชทูตสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมค่าย Diversity and Inclusion ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ร่วมกับสถานเอกอัครราชราชทูตสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมค่าย Diversity and Inclusion ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จำนวณ ๔๐ คน โดยมี นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้ให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงความหลากหลายของมาตรฐานความงามในสังคม และ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจและนําคําศัพท์และความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องไปใช้ใน ชีวิตประจําวันได้

  • 40-c57e3611
    40-c57e3611
ติดต่อเรา