รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดตรัง

วันที่ 23 ตุลาคม 2564  :  นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมี  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ รายงานสรุปผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา