รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     โดยใช้กลยุทธ์ “สานสายใยรัก” โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง                   ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     โดยใช้กลยุทธ์ “สานสายใยรัก” โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง                   ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน

นายจรูญ  รักบุตร

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ปีที่รายงาน

ปีการศึกษา 2564

                       

บทสรุป

 

              รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “สานสายใยรัก” โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ                         ประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “สานสายใยรัก”  2) การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  3) ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “สานสายใยรัก”  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย นักเรียน จำนวน  318  คน ครู จำนวน 86 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน  318  คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะ รวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 0.865-0.947 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 

สรุปผลการประเมิน พบว่า

  1. 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “สานสายใยรัก” โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
  2. 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “สานสายใยรัก” โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ปีการศึกษา 2564  ตามความคิดเห็นของครู พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ย (= 4.42, S.D.= 0.64) อยู่ในระดับมาก
  3. 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “สานสายใยรัก” โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและ ผู้ปกครอง พบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์
  4. 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ได้แก่

     4.1   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือโดยใช้กลยุทธ์ “สานสายใยรัก” โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ปีการศึกษา 2564   ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง พบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

     4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนในโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “สานสายใยรัก” โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน  ครูและผู้ปกครอง พบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด  

      4.3    ผลจากข้อมูลด้านผลผลิตโครงการเกี่ยวกับผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง  พบว่า ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีจำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  จำนวน 832 คน คิดเป็นร้อยละ 44.87        ปีการศึกษา  2564  โดยภาพรวมมีจำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จำนวน  415  คน คิดเป็นร้อยละ 22.85 แสดงให้เห็นว่า จำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ลดลง จำนวน  417  คน คิดเป็น ร้อยละ 22.02 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

     4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนครู  และผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “สานสายใยรัก”  โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  ปีการศึกษา 2564 พบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน         มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและ          ทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ

  1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

     1.1   โรงเรียนหรือฝ่ายบริหารควรกำหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์  และเป้าหมายการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือให้ชัดเจน  ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง สร้างความรู้ ความเข้าใจและให้ความตระหนักแก่ผู้เกี่ยวข้อง  และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดกลยุทธ์  กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย ๆ ต่าง ๆ ร่วมกันนิเทศติดตามและการสะท้อนผลกลับเพื่อปรับปรุง  พัฒนาต่อไป

     1.2   โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองทั้งความรู้และบุคลิกภาพเพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน  สร้างความตระหนักให้ครูทุ่มเทดูแลนักเรียน  ส่งเสริมให้ครูมีการบูรณาการการสอนในรายวิชาพร้อม ๆ กับพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน          ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

     1.3   โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกให้มีพฤติกรรมที่ดีที่พึงประสงค์

     1.4   โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแสดงศักยภาพ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อน พี่ และน้อง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  ค่ายเยาวชนคนดี   สภานักเรียน  อย่างต่อเนื่อง

     1.5   หลังการดำเนินโครงการ ควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อดูแนวความคงทน และยั่งยืนของพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน

  1. 2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ หรือการวิจัยครั้งต่อไป

     2.1   ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     2.2  ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพของครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนอาศัยของนักเรียนกับพฤติกรรมอันพึงประสงค์

 

 

    ติดต่อเรา