รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้ WISDOM MODEL โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน  : รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้ WISDOM MODEL โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน  :  นายนรินทร์  วัฒนบัญชา
สถานศึกษา :  โรงเรียนวังวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง
ปีที่รายงาน  :  ปีการศึกษา  2564  

        คลิกลิงก์
https://drive.google.com/file/d/1tSnIkjxRvpgqv4VtUzVQyE4jcCF-X8AK/view?usp=sharing

  • นรินทร์ 150-17d8a0f2
    นรินทร์ 150-17d8a0f2
ติดต่อเรา