ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ร่วมประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงาน
“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์โควิด โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Home – Based Learning” ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
    ติดต่อเรา