ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
1. ร่าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 —– >คลิก
2. ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ —– >คลิก
3. ร่างขอบเขตของงาน —– >คลิก
4. บัญชีจัดสรรรายเขต —– >คลิก
5. ตารางแสดงจำนวนเงินตามจำนวนนักเรียน —– >คลิก
6. บัญชีจัดสรรรายโรงเรียน —– >คลิก

ติดต่อเรา